Previous Page  7 / 102 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 102 Next Page
Page Background

technologia laserowa. Polega ona na

tym, że światło lasera naświetla bęben,

do którego w miejsca naświetlone przy-

legają drobinki tonera. Te drobinki prze-

noszone są na papier, który w ostatniej

fazie przechodzi przez piec „wtapiając”

je w arkusz. Nie mamy tu zbyt dużego

wpływu na proces wytworzenia. Jakość

druku zależy od zastosowanych maszyn

i odpowiednio przygotowanego pliku.

Główne zalety druku cyfrowego to:

szybkość realizacji i wysoka opłacalność

przy niskich nakładach. Główne wady to

przede wszystkim niższa jakość druku,

mała różnorodność nośników (papie-

rów), ograniczone możliwości dalszej

obróbki introligatorskiej i uszlachetnia-

nia (samo zagięcie często powoduje

odpadanie tonera, a foliowanie czy

lakierowanie wiąże się z ryzykiem

zepsucia nakładu).

Druk offsetowy to odmiana druku,

gdzie obraz tworzony jest za pomo-

cą form drukowych (blach), które za

pośrednictwem cylindrów pokrytych

gumą (obciągów) nakładają farbę na

papier tworząc wzór. Druk offsetowy

składa się z procesów przygotowania,

druku i obróbki. Drukarz musi naświetlić

blachy, które wpina do maszyny i po

wykonaniu ustawień rozpoczyna proces

druku. Aby uniknąć rozczarowania ja-

kością druku dobrze jest zrobić odbitkę

kontrolną (proofa) do której drukarz

będzie „podciągał” kolory. Wskazana

jest też osobista kontrola (akceptacja

druku). W takim przypadku udajemy

się do drukarni w momencie, kiedy

rozpoczyna się proces druku i w oparciu

o porównanie z proofem akceptujemy

(najczęściej poprzez złożenie podpisu)

egzemplarze uznane przez nas za

właściwe. Zabieramy ze sobą kilka sztuk

wydrukowanych arkuszy (dobrze jak są

oznaczone np. pieczątką drukarni, albo

podpisem drukarza), a jeden podpisany

przez nas zostawiamy w drukarni. Jest

to dla nas zabezpieczenie w przy-

padku, gdy odebrany już z drukarni

gotowy wyrób był niezgodny z naszymi

oczekiwaniami. Standardowy rozbieg

maszyny to kilkadziesiąt arkuszy papie-

ru. Zużycie tego papieru jest niezbędne

aby poustawiać odpowiednio wszystkie

parametry i ustabilizować druk. Oznacza

to, że na początku druk offsetowy

wygeneruje nam wysokie koszty, które

wraz z ilością nakładu będą się „amor-

tyzować”. Trzeba wiedzieć, że proces

druku nie jest stały. W trakcie procesu

drukarz stale dąży do utrzymania

odpowiedniego dozowania farb. Dlatego

nie ma idealnie jednolitego nakładu.

W druku offsetowym zawsze zakładamy

tolerancję na odstępstwa od zaakcep-

towanej odbitki wzorcowej. Im lepsza

maszyna drukarska i lepszy drukarz,

tym mniejsze odstępstwa.

Główne zalety druku offsetowego to:

duża różnorodność nośników (papie-

rów), które możemy użyć, najwyższa (tu

oczywiście wiele zależy od warun-

ków) jakość druku, duże możliwości

introligatorskie i uszlachetniania. Wady:

wysoki koszt „rozruchu” i konieczność

„amortyzacji” kosztów przygotowalni,

czasochłonny cykl produkcyjny i to

o czym rzadko się mówi - wysoka zależ-

ność pomiędzy jakością druku, a stanem

technicznym maszyn i umiejętnościa-

mi drukarza (może to przerodzić się

w zaletę, ponieważ drukarz może też

„poprawić” kolorystykę naszego dzieła

ręcznie zmieniając parametry nasycenia

farb).

RODZAJE PLIKÓW GRAFICZNYCH

I BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE

PRZEZ NOWICJUSZY

Najpowszechniejszym standardem

plików nadających się do druku jest PDF.

Standard ten powstał po to, aby bez

względu na klasę urządzenia na wydru-

ku wyglądał zawsze tak samo. Popraw-

ny PDF powinien zawierać wszystko

to co jest potrzebne do właściwego

wydrukowania dzieła. Najważniejsza

jest sama grafika. Musimy pamiętać, aby

kolory opisane były w CMYKu i spraw-

dzić, czy zdjęcia zostały odpowiednio

przekonwertowane. Aparaty cyfrowe,

skanery, monitory działają w przestrzeni

RGB. Jeśli chcemy, aby nasze zdjęcia

wydrukowały się poprawnie należy je

przed włożeniem do publikacji prze-

konwertować do CMYKa. Najczęściej na

monitorze to zdjęcie nie będzie już takie

„ładne”, ale taka operacja spowoduje, że

na wydruku nie będzie „sinoniebieskie”.

Jeśli natkniemy się na opcję wyboru

profili kolorystycznych ustalmy jeden

domyślny i stosujmy go do wszystkich

zdjęć w danej pracy. Należy również

pamiętać, że zdjęcie powinno mieć

rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi

(dots per inch - punktów na cal). Jeśli ta

rozdzielczość będzie mniejsza - zdjęcie

w druku może wyjść nie ostre. Jeśli

jednak wielkość posiadanego oryginału

nie da nam możliwości uzyskania takiej

rozdzielczości, nie ”podciągajmy” jej

sztucznie. Nie podniesie to jakości.

Jak już przebrniemy przez etap kreacji

dobrze jest skonsultować się z drukar-

nią odnośnie samego przygotowania

pracy do druku. Większości wystarczy

sam plik z oznaczeniami linii cięcia

(czarne odcinki na brzegach pracy). Ale

niektóre z nich życzą sobie, aby praca

była w całości przygotowana według

wytycznych. Powinniśmy wtedy otrzy-

mać makietę z informacjami jak praca

powinna być ułożona na arkuszu, jakie

znaki drukarskie powininny się tam

znaleźć itp.

Przygotowując kilka pierwszych prac

zwróćmy się o pomoc w weryfikacji

pliku do osoby zaufanej, lub samej dru-

karni. Jeśli poinformujesz drukarnię, że

jesteś nowicjuszem, na pewno przyjrzą

się pracy dokładniej i poinformują o błę-

dach, na naprawę których nie będzie

jeszcze za późno.

CO TO JEST CMYK?

W teorii CMYK to oznaczenie, które

powstało z pierwszych liter podstawo-

wych farb używanych w druku offseto-

wym. Są to: C - cyjan (jasnoniebieski),

M - magenta (fioletowy), Y - yellow

(żółty), K - key (czarny, spotkałem się

też z określeniem kontur). Te cztery

kolory, poprzez ich umiejętne wzajem-

ne nakładanie, dają największą paletę

barw. Nazwano je farbami procesowymi

(stąd często określenie „process CMY”

lub „CMYK”). Na kolory CMYK powinieneś

patrzeć tak, jak na warstwy kolorowej

folii kładzionej jedna na drugą. Barwa

składa się najczęściej z trzech pierw-

szych kolorów. Farby czarnej używa

się dla podkreślenia konturów i do budo-

wania małych obiektów (drobny druk).

Jednak, aby osiągnąć „ładną” czerń

Jak współpracować z drukarnią?

przewodnik

01/11

7