Previous Page  12 / 102 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 102 Next Page
Page Background

Inspektor gadżet - czyli na tropie efektywnych inwestycji w gadżety reklamowe

przewodnik

01/11

12

chcemy osiągnąć. W doprecyzowaniu

wstępnych założeń pomocna jest

świadomość funkcji, które potencjal-

nie może spełniać gadżet reklamowy

w kontekście szerszej strategii

komunikacyjnej naszej firmy. Już na

samym początku warto zadać sobie

pytanie: jaki cel chcemy osiągnąć?

Czy zmierzamy do tego, aby zwiększyć

rozpoznawalność marki, czy poprzez

wykorzystanie gadżetów chcemy

stymulować poziom sprzedaży, czy też

może naszym celem jest podtrzymanie

relacji z dotychczasowymi Klientami?

Odpowiedź na te pytania to dopiero

pierwszy krok. Doprecyzowanie tych

kwestii stwarza jednak możliwość

wstępnego określenia charakteru

gadżetów reklamowych.

GRUNT TO DOBRA STRATEGIA

Wykorzystanie gadżetów reklamowych

powinno wynikać nie tylko z zakłada-

nych celów, które chcemy poprzez ich

zastosowanie osiągnąć, ale również

być zintegrowane z szerszą strategią

komunikacyjną firmy. Gadżet niesie

bowiem za sobą treści, dzięki którym

firma tworzy w swoim otoczeniu

określony wizerunek. W procesie tym

znaczącą rolę odgrywają cechy samego

przedmiotu, który zostanie wybrany do

działań marketingowych. Ważne jest,

by gadżet reklamowy budził pożądane

z punktu widzenia firmy skojarzenia,

przykładowo w zakresie jakości.

Ta pozytywna wymowa gadżetu ma

istotne znaczenie psychologiczne dla

odbiorcy, który ma z nim kontakt. Czę-

sto bowiem następuje zjawisko trans-

misji wizerunku tj. klient, który dobrze

postrzega gadżet jest skłonny bardziej

pozytywnie postrzegać inne aspekty

funkcjonowania firmy, przenosząc

pozytywne doświadczenia na produkt

lub usługę. Kiepska jakość gadżetu

może natomiast powodować trans-

fer negatywny. Ze źródłem gadżetu,

które zawsze jest identyfikowalne ze

względu na zamieszczone logo, mogą

być kojarzone cechy negatywne (przy-

kładowo następuje transfer: tandetny

długopis – niesolidna firma).

Zjawisko potencjalnego przeniesienia

cech powoduje, że skuteczny gadżet

reklamowy to taki, który jest spójny

z elementami Corporate Identity firmy,

jej kluczowymi wartościami i cechami,

innymi słowy - zintegrowany ze stra-

tegią komunikacyjną firmy. W dalszej

kolejności istotne jest więc by, doko-

nując wyboru gadżetów reklamowych,

odnaleźć odpowiedź na pytania: kim

jesteśmy? jacy jesteśmy? w jaki sposób

użyte do promocji gadżety mogą wpły-

nąć na percepcję naszej firmy?

Gadżet i sam proces obdarowywania

ma bowiem na celu budowanie relacji

- dobrze jeśli proces ten opiera się na

tych samych fundamentach, co pozo-

stała część działań komunikacyjnych

firmy, wówczas wykorzystanie gadżetu

przekłada się bezpośrednio na konse-

kwentnie budowany wizerunek. Jeśli

wartościami kojarzonymi z daną marką

jest solidność, trwałość, siła, dużo

lepszym wyborem będzie gadżet wyko-

nany z metalu niż z plastiku. Jeśli nasza

firma pozycjonuje się jako luksusowa,

przeciętnej jakości brelok raczej nie

spełni swojej funkcji komunikacyjnej.

Warto, aby nie tylko sam przedmiot był

zintegrowany z wartościami, z którymi

chcemy, by kojarzono naszą firmę,

ale również, aby sposób oznaczenia

przedmiotu był czytelny, dobry jakoś-

ciowo i jednoznacznie interpretowalny.

Dokonując decyzji odnośnie inwestycji

w gadżety reklamowe, zadbajmy o to,

by wybrane przedmioty gwarantowały

możliwość personalizacji i umieszcze-

nia naszego logo bez ryzyka utraty

rozpoznawalności (wynikającej przy-

kładowo z konieczności nadmiernego

pomniejszenia logo).

Warto zwrócić również uwagę na

kwestię proporcji dwóch elementów:

przedmiotu i znaku – o ile w przypadku

tanich, masowych gadżetów ologowa-

Ukierunkowanie na cel

- musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć poprzez wy-

korzystanie gadżetu reklamowego. Pytanie, na które warto znaleźć odpowiedź:

jaki jest nasz cel?

Adekwatność doboru

– dobry gadżet to ten, który jest spójny z kluczowymi

wartościami firmy oraz odwołuje się do potrzeb odbiorcy gadżetu. Pytanie, na

które warto znaleźć odpowiedź: w jaki sposób użyte do promocji gadżety mogą

wpłynąć na postrzeganie naszej firmy?

Świadomość

- zasięgu działań, wysokości budżetu, konsekwencji działań.

Pytania, na które warto znaleźć odpowiedź: do kogo i w jakim zakresie chcemy

dotrzeć? Ile środków jesteśmy w stanie na to przeznaczyć?

Wzmocnienie

– warto zadbać o kontekst wykorzystania gadżetu. Pytanie, na

które warto znaleźć odpowiedź: czy istnieje możliwość, aby zastosować strate-

gię wzmacniania subiektywnej wartości gadżetu dla odbiorcy?

Na co warto zwrócić uwagę inwestując w gadżety reklamowe?

Gadżet jest niczym innym jak komunikatem, warto więc zadbać o to, by komunikat

ten niósł za sobą treści zgodne z tym, co sami chcemy o sobie powiedzieć.